e-DOKUMENTACJA

 

 

 

Podstawowe wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej:

 

 • zapewnienie selektywnego dostępu do informacji
 • zabezpieczenie dostępu do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów
 • zabezpieczenie informacji przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą
 • rejestrowanie historii zmian dokumentacji oraz autorów tych zmian
 • generowanie dokumentacji w postaci pisemnej

Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona w postaci elektronicznej musi być opatrzona elektronicznym podpisem osoby uprawnionej do jej tworzenia i autoryzacji.

Umiejętność prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej oznacza, że wiemy, jakie informacje zapisać w dokumentacji elektronicznej. Podstawową zdolnością, jaką należy posiąść przed rozpoczęciem pracy z EDM, jest umiejętność zapisywania informacji przy pomocy komputera. Jest jeszcze szereg zagadnień związanych z zabezpieczeniem czy przechowywaniem danych, ale odpowiednio dobrane narzędzie do obsługi EDM rozwiązuje te kwestie.

e-dokumentacja zawiera te same informacje, co dokumentacja papierowa. Dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub świadczeń udzielonych w zakładzie opieki zdrowotnej, są gromadzone i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie informacje wprowadzone do komputerowej bazy danych i zapamiętane, wraz z danymi osoby dokonującej wpisu i datą utworzenia, stanowią Elektroniczną Dokumentację Medyczną.

Prawne determinanty przetwarzania medycznych danych osobowych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa dotycząca badań klinicznych oraz przepisy wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Pod pojęciem przetwarzanie danych zgodnie z art. 7 pkt. 2 wskazanej powyżej ustawy rozumiemy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.